Handledning

Rep och randigt är i första hand tänkt som en estetisk upplevelse.  Vi hoppas att ni får en inspirerande och lustfylld sådan!


Vi har några idéer kring hur föreställningen kan efterarbetas utifrån några av läroplanens mål.


Våga också följa är barnens idéer i efterarbetet. Det är dem vi är mest nyfikna på, ni får gärna dela med er till oss!


Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010

2.2 Utveckling och lärande


Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära


Först och främst hoppas vi att Rep och randigt inspirerar barnen i den fria leken, att de härmar och utvecklar idéer utifrån sin upplevelse av föreställningen. Kanske blir det tillfälle att fånga upp några trådar och spinna vidare på dem?


Ur 2.1 Normer och värden


Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning i olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.


En femåring som tittade på föreställningen sa att det handlade om hur man gör när man är med varandra, när man är osams och när man är vänner. Vad hände mellan Åsa och Petter? Kärlek, konflikter och samarbete - det kan vi prata vidare om! Var det någon situation du kände igen?


Ur 2.2 Utveckling och lärande


Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama


Föreställningen innehåller mycket kommunikation men ganska få ord. Prova med en trumma! Går det uttrycka känslor på den? Är det möjligt att röra sig når en kompis spelar på trumman? Hur blir det?


Ur 2.2 Utveckling och lärande


Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,


I föreställningen leker Åsa och Petter med rep. Fortsätt! Vi gör olika symmetriska figurer, kan barnen några fler? Kanske måste flera hjälpas åt att hålla, kanske går det att lägga ut på golvet. Går det att skriva bokstäver med sytråd? (Tänk på att rep är ett redskap som barn inte ska leka med själva!)


Ha det så roligt!

Åsa och Petter

Copyright 2018 | Åsa & Petter